Privacyverklaring Oefentherapie

Oefentherapie Heeze-Leende, gevestigd aan Kreijl 9, Heeze en Valkenswaardseweg 1, Leende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.oefentherapieheezeleende.nl/
Kreijl 9, Heeze
Valkenswaardseweg 1, Leende
Telefoonnummer: 06-31680849
lianne@oefentherapieheezeleende.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Heeze-Leende verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Heeze-Leende verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over de fysieke/mentale gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Heeze-Leende verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bovenstaande gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Daarnaast worden deze gegevens verwerkt op basis van toestemming en is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Heeze-Leende neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Heeze-Leende) tussen zit. Oefentherapie Heeze-Leende gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in het software programma Incura.
 • Voor het versturen van verslagen wordt gebruik gemaakt van Zorgmail (beveiligde mail). Wanneer andere zorgverleners geen Zorgmail hebben worden de verslagen per post verzonden.
 • Het mailcontact met patiënten verloopt met Gmail.
 • Voor het uitvoeren van patiënt tevredenheidsonderzoeken maakt de praktijk gebruik van Qualizorg. Hier wordt alleen gebruik van gemaakt mits er toestemming is verkregen.
 • Om de communicatie makkelijker te laten verlopen gebruikt Oefentherapie Heeze-Leende WhatsApp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Heeze-Leende bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden tot 15 jaar na de laatste wijziging in het dossier van de patiënt bewaard. Als een wettelijk voorschrift een andere bewaartermijn noemt, moeten oefentherapeuten die aanhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden, mits er toestemming is van de persoon. Oefentherapie Heeze-Leende verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Heeze-Leende blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oefentherapie Heeze-Leende gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Heeze-Leende en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lianne@oefentherapieheezeleende.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Heeze-Leende wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Heeze-Leende neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lianne@oefentherapieheezeleende.nl.